ЂАЧКА ЗАДРУГА

ЂАЧКА ЗАДРУГА

Ученичка (ђачка) задруга основана је на предлог Наставничког већа
Економско-трговинске школе и регистрована 22.11.2001. године.

Чланство у Задрузи је добровољно, а чланови могу да буду сви ученици и запослени у школи.

Ученичка (ђачка) задруга остварује свој програм кроз следеће радне погоне:

1. РП - школске продавнице (набавка и продаја уџбеника, школског прибора, производа Ученичке задруге и остале робе за потребе ученика и радника школе)
2. РП - угоститељство и туризам (набавка, припрема и продаја угоститељских производа и пружање угоститељских и туристичких услуга)
3. РП - интелектуалне услуга (организација и реализација школе рачунара, курсева страног језика и др.)
4. РП - услуге различитих садржаја (за потребе школе и средине)

5. РП - сабирне акције (сакупљање и пласман секундарних сировина, лековитог биља и помоћ у прикупљању летине)
6. РП - уређење школске средине (школска зграда, спортски терени и школско двориште)

Две су битне функције Ученичке задруге - прва се односи на допринос остваривању васпитних циљева, а друга на остварење материјалних услова за рад школе, учење и задовољавање других потреба ученика и чланова Задруге. У оба случаја у Задрузи се ради и учи, али истовремено и привређује.