ДОКУМЕНТИ - ПРОПИСИ

ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

1. Закон о основама система образовања и васпитања - НОВО
2. Закон о средњем образовању - НОВО
3. Правилник о педагошкој норми
4. Правилник о евиденцији
5. Правилник о оцењивању
6. Правилник о екскурзијама
7. Посебан колективни уговор
8. Правилник о стандардима компетенција
9. Правилник о сталном стручном усавршавању
10. Правилник о дозволи за рад (лиценца)
11. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање

12. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на
индивидуални образовни план

13. Правилник о стандардима постигнућа
14. Правилник о стандардима квалитета рада установе
15. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности

16. Правилник о обављању друштвено-корисног односно
хуманитарног рада
17. Правилник о вредновању квалитета рада установе

ИНТЕРНИ ПРОПИСИ

1. Статут школе, са изменама у септембру 2020.
2. Правилник о раду
3. Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика,са изменама 2019. године
4. Правилник о дисциплинској одговорности запослених
5. Правилник о похваљивању и награђивању ученика

6. Правилник о награђивању запослених
7. Пословник о раду Школског одбора, са изменама из фебруара 2021.
8. Пословник о раду Савета родитеља
9. Пословник о раду Наставничког већа
10. Пословник о раду Ученичког парламента
11. Правила понашања
12. Правилник о испитима
13. Правилник о безбедности ученика
14. Буџетски правилник
15. Правилник о интерном стручном усавршавању
16. Школски програм
17. Анекс школског програма, септембар 2020.
18. Школски развојни план
19. Правилник о канцеларијском и архивском пословању
20. Правилник о интерном стручном усавршавању - НОВО
21. Протокол за нове ученике - НОВО
22. План пријема новог наставника - НОВО
23. План примене противепидемијских мера

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА КОД ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

1. Математика, приручник за наставнике, овде...
2. Географија, приручник за наставнике, овде...
3. Биологија, приручник за наставнике, овде...
4. Српски језик и књижевност, приручник за наставнике, овде...
5. Страни језик, приручник за наставнике, овде...
6. Историја, приручник за наставнике, овде...
7. Хемија, приручник за наставнике, овде...
8. Физика, приручник за наставнике, овде...
9. Међупредметне компетенције