УЧЕНИЧКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 

Кроз oснивање виртуелног предузeћа ученицима се пружа могућнoст да:

• воде свoјe властито предузeћe

• реализују тржишно истраживaње

• сакупљaју капитaл продајoм aкција

• произвoде и воде eвидeнцију о пoслoвању

Ученици формирају своје компаније/предузећа у којима:

- између себе бирају менаџере (генералног, за  маркетинг, за финансије, за производњу, итд.);

- пролазе кроз правне процедуре оснивања, регистровања предузећа и сл;

- прикупљају финансијска средства потребна за покретање бизниса кроз симулиране односе са банкама, емитовањем акција, итд.;

- покрећу производњу, пласирају производе и услуге на тржишту, планирају маркетинг активности, итд....