ПРОЈЕКАТ ''БУДУЋНОСТ ДИГИТАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА - еУЧЕЊЕ, АДАПТИВНО ТЕСТИРАЊЕ И МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА''


Процес самовредновања спроведен је кроз три сесије коришћењем алата SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies). Овај алат прикупио је ставове ученика, наставника и школских руководилаца о томе како се дигиталне технологије користе у школи. SELFIE је генерисао извештај о снагама и слабостима школе. Најважнија снага је спремност на сарадњу и умрежавање. Друга снага се односи на анализу предности и недостатака употребе дигиталних технологија у настави и размену искуства са другим школама и организацијама. Основне слабости су низак ниво дигиталних компетенција компанија повезаних са професионалним усавршавањем ученика, недостатак дигиталних образовних ресурса и недовољно персонализовано искуство учења где ученици не добијају помоћ која им је потребна тамо где им је потребна и у тренутку када им је потребна.
На основу ових сазнања дефинисани су следећи циљеви пројекта:

  • Побољшање квалитета приступа наставним материјалима, књигама, мултимедијалним презентацијама, корисним линковима и другим образовним ресурсима путем Интернета
  • Коришћење аутоматизованих дигиталних алата за оцењивање који омогућавају наставницима да ученицима пруже прилику за решавање проблема, добијање повратних информација и побољшање сопствених постигнућа
  • Оснажити наставнике за мотивисање ученика у настави на даљину

Предвиђене пројектне активности:

  • Извори дигиталних образовних материјала
  • Међународне базе података за наставнике са контактима за међународну размену искуства
  • Е-решења за учење на даљину
  • Е-решења за тестирање знања на даљину
  • Начини да се настава учини атрактивном и инклузивном
  • Начини мотивисања ученика у настави на даљину
  • Изградња односа између ученика и наставника

Основни циљ планираних активности јесте обезбеђивање квалификација потребних за савладавање радних захтева изазваних динамичним променама начина рада. Ово подразумева оспособљавање наставника за стварање и приступ дигиталним образовним садржајима, овладавање новим начинима провере знања ученика и новим приступима подизању и задржавању нивоа мотивације ученика. Побољшање квалитета онлајн рада омогућиће већу инклузивност ученика којима је потребна додатна образовна подршка. Наставници ће бити спремнији за континуирани професионални развој у смеру наставе на даљину.
Партнерска организација у реализацији овог пројекта је образовна организација SOLNEDA из Литваније.

Реализација пројекта планирана је током 2022. године.