ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД
Ученик који је завршио осмогодишњу школу може да се упише као ванредни ученик ако је на дан 31. августа текуће године старији од 17 година.
Ванредни ученик се уписује у први разред у јунском року на основу конкурса који расписује Министарство просвете до 1. маја за све школе које оснива Република.
Ванредни ученик за упис у образовни профил у четворогодишњем трајању полаже квалификациони испит.
Право на рангирање ради уписа стиче кандидат који је положио квалификациони испит.
Редослед кандидата за упис у школу утврђује се на основу успеха на квалификационом испиту и општег успеха постигнутог у основној школи, а у складу са Правилником о упису ученика у средњу школу.
Кандидати за упис у школу у трогодишњем трајању рангирају се према успеху постигнутом у основној школи.
Одредбом члана 44. Закона о средњој школи прописано је да ванредни ученик полаже испите и извршава друге утврђене обавезе.
Ванредни ученик има право да заврши два разреда у једној школској години ако постиже изузетне резултате у учењу, а Наставничко веће утврђује испуњеност услова за остваривања права.
Ванредни ученик се уписује сваке школске године у поједини разред, под прописаним условима, најкасније до 31. августа.
Својство ванредног ученика се стиче уписом у школу сваке школске године и ограничено је школском годином.

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА У ОДРЕЂЕНИ РАЗРЕД РАДИ ЗАВРШАВАЊА ПРЕКИНУТОГ ШКОЛОВАЊА
Лице које су започело стицање средњег образовања и исто из одређених разлога прекинулo, има право на наставак започетог образовања у истом трајању по основу члана 46. став 1. Закона о средњој школи.
Ванредни ученик уписује се у школу у одговарајући разред до 31. августа да би завршио започето образовање у истом трајању. Овом ученику школа признаје све завршене разреде и уписује га у наредни разред. Директор школе решењем одређује допунске испите које ученик мора да положи,  тако што упореди наставни план по којем ванредни ученик треба да стекне средње образовање са наставним планом који је ученик почео да савлађује. Ванредни ученик полаже допунске испите по редоследу разреда. Кад положи допунске испите приступа полагању испита разреда у који се уписао.

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ
Одредбом члана 91. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације или доквалификације.
Само средња школа која је верификована за одређене образовне профиле, може да врши преквалификацију и доквалификацију.
Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и доквалификације у школу у току школске године.
Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.
Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.
Услови и поступак за упис ученика ради преквалификације и доквалификације прописани су чланом 41. став 4. и чланом 46. став 2. и 3. Закона о средњој школи.
Школа врши упис ради преквалификације или доквалификације уз сагласност Министарства просвете.
Ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди наставничко веће школе.
Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси наставничко веће школе.
Директор школе након донете одлуке наставничког већа о признању предмета и полагању допунских испита доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по разредима, стручне предмете који су утврђени ученику да полаже, по редоследу разреда, обавеза полагања завршног испита, испитне рокове у складу са општим актом школе.
Ученик који прелази из друге школе ради завршавања започетог школовања у истом трајању, полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем, сагласно општем акту школе.

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА
Ванредни ученик полаже испите из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година.
Владање ванредног ученика се не оцењује.
Ванредни ученик нема ограничено право на понављање разреда.
Школа за ванредног ученика остварује припремни рад.
Ванредни ученик има обавезу да изабере и полаже испит из једног од два изборна предмета, верске наставе или грађанског васпитања, на доквалификацији, ако у току претходног школовања није положио испит.
Годишњим програмом рада школа планира припремни рад, а време извођења припремног рада се прилагођава ванредним ученицима.
Ванредни ученик који не изврши поновни упис у исти разред, има право да захтева од школе да му изда уверење о положеним испитима за тај незавршени разред, а ако жели да промени школу сви положени испити незавршеног разреда се признају.